Skip to main content

Retourbeleid

Update

Laatst bijgewerkt op 20/11/23

  1. Herroepingsrecht

1.1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  1. Uitoefening van het Herroepingsrecht

2.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Zvizzer Belgium op de hoogte stellen van zijn beslissing tot herroeping door middel van een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld per post of e-mail.

2.2. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het standaard herroepingsformulier dat beschikbaar is op de webshop, maar dit is niet verplicht.

  1. Termijn van Herroeping

3.1. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

  1. Gevolgen van Herroeping

4.1. Indien de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Zvizzer Belgium op de hoogte is gesteld van de beslissing tot herroeping.

4.2. Zvizzer Belgium betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.3. Zvizzer Belgium kan wachten met de terugbetaling totdat de goederen zijn teruggezonden of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

ZviZZer Belgium neemt enkel goederen terug aan die niet geopend of gebruikt zijn.

Indien deze wel geopend of gebruikt zijn is ZviZZer Belgium niet verplicht om deze terug te betalen.

  1. Kosten van Herroeping

5.1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

  1. Verplichtingen van de Klant tijdens de Herroepingstermijn

6.1. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  1. Uitsluiting van het Herroepingsrecht

7.1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte producten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten.

Zvizzer Belgium behoudt zich het recht voor om deze tekst voor het herroepingsrecht op elk moment te wijzigen. Klanten worden geadviseerd de tekst regelmatig te raadplegen.